top of page

PRIVACY-STATEMENT

 

Beleef je Karakter, gevestigd aan Radijsakker 30, 2723 TL Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.beleefjekarakter.nl .

Gevestigd aan de Radijsakker 30, 2723 TL Zoetermeer

info@beleefjekarakter.nl of  +31 6 57615978.

Birgita Endert is de Functionaris Gegevensbescherming van Beleef je Karakter. Zij is te bereiken via info@beleefjekarakter.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beleef je Karakter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. het aanbieden van onze diensten:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Beleef je Karakter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar t.b.v. het afnemen van een karaktertest, het doorlopen van een traject en/of het maken van een (geboorte)horoscoop.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beleefjekarakter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen en grondslagen:

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 

Beleef je Karakter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw karaktertest en traject.

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren en/of uit te voeren.

  • Beleef je Karakter analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Grondslagen:

  1. Beleef je Karakter hanteert (een van de) volgende wettelijke grondslagen:Toestemming: betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden door deze aan ons door te geven.

  2. Overeenkomst: de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de diensten, waarbij de betrokkene partij is, of in geval van minderjarigheid, diens (pleeg)ouder(s) of voogd van betrokkene of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

  3. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan de belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Beleef je Karakter neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen mogelijk besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beleef je Karakter) tussen zit. Beleef je Karakter gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         Office- en mailprogramma’s

·         Boekhoudkundig programma

·         Website gehost via Wix.com

·         Autoresponder via Autorespond.nl

·         Karaktertesten via: https://meursinginstitutetests.com

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Beleef je Karakter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden bewaard conform de algemeen geldende richtlijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Beleef je Karakter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beleef je Karakter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beleef je Karakter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beleefjekarakter.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek.

 

Beleef je Karakter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Beleef je Karakter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris gegevensbescherming. Dit kan telefonisch of via info@beleefjekarakter.nl.

bottom of page