top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Beleef je Karakter

 

Definities

1.   Beleef je Karakter: Beleef je Karakter, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 66769922.

2.   Klant: degene met wie Beleef je Karakter een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Beleef je Karakter en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beleef je Karakter.  

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.   Alle prijzen die Beleef je Karakter hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen op die Beleef je Karakter hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Beleef je Karakter te allen tijde wijzigen. 

3.   Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Beleef je Karakter niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.   De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Beleef je Karakter vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Beleef je Karakter, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.   Indien partijen voor een dienstverlening door Beleef je Karakter een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.   Beleef je Karakter is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Beleef je Karakter de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.   Beleef je Karakter heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal Beleef je Karakter prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13.   De consument heeft het recht om de overeenkomst met Beleef je Karakter op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

1.   Beleef je Karakter mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2.   De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan en bij bestelling via de website, direct voorafgaand aan levering van product/dienst.

3.   Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Beleef je Karakterde klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Beleef je Karakter behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 
Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Beleef je Karakter gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Beleef je Karakter. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beleef je Karakter zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Beleef je Karakter op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Beleef je Karakter, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beleef je Karakter te betalen. 

 

Recht van reclame 

1.   Zodra de klant in verzuim is, is Beleef je Karakter gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.   Beleef je Karakter roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.   Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Beleef je Karakter, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4.   De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht 

1.   Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

·      het product niet is gebruikt

·      het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

·      het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

·      het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

·      de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

·      het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

·      het product geen los tijdschrift of losse krant is

·      het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

·      de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.   De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.   De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@beleefjekarakter.nl, indien gewenst met behulp van herroepingsmelding via de e-mail dat via de website van Beleef je Karakter, www.beleefjekarakter.nl, kan worden gedaan.

4.   De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Beleef je Karakter, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5.   De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Beleef je Karakter indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6.   Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Beleef je Karakter deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Beleef je Karakter heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

1.   Beleef je Karakter kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Beleef je Karakter heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.   De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Beleef je Karakter.

3.   Beleef je Karakter is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Beleef je Karakter te verrekenen met een vordering op Beleef je Karakter.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

1.   Beleef je Karakter blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Beleef je Karakter op grond van wat voor met Beleef je Karakter gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.   Tot die tijd kan Beleef je Karakter zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4.   Indien Beleef je Karakter een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Beleef je Karakter het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering  

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats bij Beleef je Karakter, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4.   Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Beleef je Karakter het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Beleef je Karakter kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

1.   De door Beleef je Karakter opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.   De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Beleef je Karakter.

3.   Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Beleef je Karakter niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1.   Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Beleef je Karakter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.   Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Beleef je Karakter, bij gebreke waarvan Beleef je Karakter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Verzekering

1.   De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Beleef je Karakter die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

2.   De klant geeft op eerste verzoek van Beleef je Karakter de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Bewaring 

1.   Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

1.   Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Beleef je Karakter enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

2.   De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3.   De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.   Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Beleef je Karakter voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Beleef je Karakter heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beleef je Karakter tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Beleef je Karakter tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

 

Informatieverstrekking door de klant 

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Beleef je Karakter.  

2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Beleef je Karakter de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beleef je Karakter redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst 

1.   De overeenkomst tussen Beleef je Karakter en de klant wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen of het een eenmalige dienst betreft.

2.   Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3.   Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Beleef je Karakter schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Intellectueel eigendom 

1.   Beleef je Karakter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.   De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleef je Karakter (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding 

1.   De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Beleef je Karakter ontvangt geheim.

2.   Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Beleef je Karakter waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan Beleef je Karakter schade kan berokkenen.

3.   De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.   


Boetebeding

1.   Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Beleef je Karakter een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 

2.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

3.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Beleef je Karakter waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Beleef je Karakter tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beleef je Karakter geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

1.   De klant dient een door Beleef je Karakter geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beleef je Karakter daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Beleef je Karakter uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Beleef je Karakter in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Beleef je Karakter gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beleef je Karakter.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beleef je Karakter ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Beleef je Karakter een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Beleef je Karakter verschuldigd zijn. 


 Aansprakelijkheid Beleef je Karakter

1.   Beleef je Karakter is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

2.   Indien Beleef je Karakter aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Beleef je Karakter is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Beleef je Karakter aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beleef je Karakter vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Beleef je Karakter toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Beleef je Karakter niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beleef je Karakter in verzuim is. 

3.   Beleef je Karakter heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Beleef je Karakter kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Beleef je Karakter in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beleef je Karakter kan worden toegerekend in een van de wil van Beleef je Karakter onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Beleef je Karakter kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Beleef je Karakter 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Beleef je Karakter er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Beleef je Karakter is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Beleef je Karakter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beleef je Karakter zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beleef je Karakter. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beleef je Karakter bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beleef je Karakter is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 1 augustus 2019 

 

Beleef je Karakter

 

Birgita Endert

bottom of page